Αυτοκίνητα – Ασφαλιστικές εταιρίες

Εμπειρία στην επίλυση κάθε ζητήματος που αφορά στον τομέα αυτόν. Συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες και πρακτορεία.